GDPR - Gulventreprenøren AS

Gulventreprenøren AS personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan Gulventreprenøren AS samler inn og behandler informasjon om personer.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Gulventreprenøren AS (heretter kalt GE) behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester/produksjon, og ved besøk på våre hjemmesider- www.gulventreprenoren.no.

Personvern er svært viktig i GE og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. 

Daglig leder i Gulventreprenøren er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av GE. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av GE’ s oppfyllelse av personvernregelverket er delegert til personvernleder.

Personopplysninger som Gulventreprenøren AS behandler

Kunde- og leverandøropplysninger

GE behandler personopplysninger om kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser.

GE registrerer kunder og leverandører sine kontaktpunkter i sitt ERP og CRM system. Følgende opplysninger vil bli registrert: Firmanavn, Navn, Stilling, Telefon og E-post.

Markedsføring

GE sender ikke ut nyhetsbrev eller annen bruk av personopplysninger i forbindelse med markedsføring. Det sendes ut tilbud på prosjekt/jobb ved epost etter forespørsel fra kunden selv. 

Informasjonskapsler (Cookies)

På GE sine nettsider www.gulventreprenoren.no vil informasjon om alle besøkende logges i Google Analytics og Facebook, men informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Informasjonen samles inn for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet, slik kan vi tilpasse sidene riktig til deg som bruker.

Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i nettleseren din. Ved å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan dette påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Kunderegister

GE lagrer kontaktinformasjon til potensielle kunder som har bedt om tilbud gjennom nettsiden, kundeskjema eller via epost og telefon. Opplysninger blir også hentet fra offentlige kilder, som virksomheters nettside, www.proff.no, www.brreg.no og www.bedriftsdatabasen.no. Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er for å kunne gjennomføre prosjekter for våre kunder og er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser. 

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven § 8 bokstav a, b og f.

Sikring av opplysningene

Personopplysningene som innhentes lagres på sikrede servere fra On4u/Citrix. Egen behandleravtale med On4u foreligger. 

Rettigheter som du har

GEs behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene etter Personopplysningsloven:

Rett til innsyn

Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger GE foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Dersom du er registrert i GEs systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.

Sletting og retting av mangelfulle personopplysninger

Dersom GE behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at GE skal slette eller rette de mangelfulle opplysningene. GE skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger.

Sletting skal suppleres med registrering av korrekte og fullstendige opplysninger. Dersom dette ikke er mulig, og dokumentet som inneholdt de slettede opplysningene av den grunn gir et åpenbart misvisende bilde, skal hele dokumentet slettes.

GE skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven § 18, § 22, § 25, § 26, § 27 og § 28 uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. GE skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Klage via Datatilsynet

Om du mener at GE ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten. Dette kan du gjøre ved å sende klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinfo: www.datatilsynet.no

Personvernombud

Gulventreprenøren AS har personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Personvernombudet håndterer forespørsler om innsyn, retting og sletting, samt meldinger om avvik. 

Henvendelser kan rettes til: Gulventreprenøren AS v/personvernombud, Tuenveien 77, 2000 Lillestrøm eller på epost til post@gulventreprenoren.no.